XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN TRÊN MỘT SỐ EXON TRỌNG ĐIỂM CỦA GEN RB1 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÕNG MẠC

Vũ Đức Anh, Trần Huy Thịnh, Phạm Trọng Văn, Phạm Hồng Vân, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh

Tóm tắt


Ung thư võng mạc là một trong những khối u ác tính thường gặp nhất tại ổ mắt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bệnh gây nên do đột biến gen RB1 làm mất hoặc giảm chức năng của protein RB1. Ở nước đang phát triển như Việt Nam, phần lớn các trường hợp đều phát hiện muộn và trẻ thường phải khoét bỏ nhãn cầu, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ. Phát hiện đột biến gen RB1 trên các bệnh nhân ung thư võng mạc là tiền đề quan trọng giúp phát hiện người lành mang bệnh và chẩn đoán trước sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mù lòa ở trẻ. Đột biến trên gen RB1 thường là đột biến điểm và gặp nhiều ở một số exon trọng điểm trong đó có exon 10, 14, 20. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: xác định đột biến gen RB1 trên exon 10, 14, 20. 49 bệnh nhân ung thư võng mạc được lựa chọn nghiên cứu. Kỹ thuật giải trình tự gen được áp dụng để xác định đột biến điểm trên exon 10, 14 và 20. 5/49 (10,2%) bệnh nhân đã được phát hiện đột biến, trong đó 1 bệnh nhân phát hiện đột biến p.Trp680Cys và 1 bệnh nhân phát hiện đột biến p.Glu692Val_Leu693Ile trên exon 20, 1 bệnh nhân phát hiện đột biến p.Tyr452Phe trên exon 14, và 1 bệnh nhân phát hiện 2 đột biến: p.Tyr452Phe và p.Val455Glu trên exon 14. Bệnh nhân còn lại phát hiện đột biến p.Thr345Arg frameshift X6 trên exon 10. Tất cả các đột biến đều là đột biến dị hợp và là đột biến chưa từng được công bố.

 

 

 

 

 

 

Summary

MUTATION ANALYSIS IN KEY REGION OF RB1 GENE IN PATIENTS WITH RETINOBLASTOMA

Retinoblastomas are one of the most common intraocular malignant tumors in infants and young children. They are caused by a mutation in the RB1 gene that results in the loss or deactivation of the RB1 protein. In developing countries like Vietnam, most cases are diagnosed in later stages that are life-threatening, requiring enucleation. Detection of RB1 mutations in patients with retinoblastoma is an important for identifying healthy carriers and conducting prenatal diagnosis to reduce mortality and blindness in children. Mutations in the RB1 are often point mutations and are common in some key exons including 10, 14, 20. The study was conducted with the purpose of identifying RB1 mutations on exon 10, 14, 20.  This study is composed of 49 patients with retinoblastomas Mutations in exon 10, 14 and 20 of the RB1 gene were identified by direct sequencing. Different mutations were found in 5/49 (10.2%) patients. One patient was detected with mutation p.Trp680Cys and a second patient with p.Glu692Val_Leu693Ile mutation on exon 20. A third patient was detected with p.Tyr452Phe mutation on exon 14 and a fourth patient was detected with 2 mutations: p.Tyr452Phe and p.Val455Glu on exon 14. The fifth patient was detected with mutant p.Thr345Arg frameshift X6 on exon 10. All mutations were mutant heterologous. These findings are novel and have not been reported in prior publications.

 


Từ khóa


Ung thư võng mạc, gen RB1, đột biến gen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Bishop JO, Madson EC (1975). Retinoblastoma: Review of the current status. Surv Ophthalmol, 19, 342 ‑ 66.

Mallipatna A, Marino M, Singh AD (2016). Genetics of Retinoblastoma. Asia Pac J Ophthalmol (Phila), 5(4), 260 - 264.

Jose R.V (2005). RB1 gene mutation up-date, a meta-analysis based on 932 reported mutations available in a searchable database, BMC Genetics, 6, 53.

Sugano K, Yoshida T, Izumi H et al (2004). Outpatient clinic for genetic counseling and gene testing of retinoblastoma. Int J Clin Oncol. 9, 25 - 30.

Lohmann D.R, Brandt B, Hopping W et al (1996). The spectrum of RB1 germ-line mutations in hereditary retinoblastoma. Am J Hum Genet, 58, 940 - 949.

Alonso J, Frayle H, Menéndez I et al (2005). Indentification of 26 new constititional RB1 gene mutationsin Spanish, Colombian, and Cuban retinoblastoma patients. Hum Mutat, 25, 99.

Pradhan MA, Ng Y, Strickland A et al (2010). Role of genetic testing in retinoblastoma management at a tertiary referral centre. Clin Experiment Ophthalmol, 38, 231 - 236.

Sampieri K, Hadjistilianou T, Mari F et al (2006). Mutational screening of the RB1 gene in Italian patients with retinoblastoma reveals 11 novel mutations. J Hum Genet, 51, 209 - 216.

Rushlow D, Piovesan B, Zhang K et al (2009). Detection of mosaic RB1 mutations in families with retinoblastoma. Hum Mutat. 30, 842 - 851.

Nguyễn Ngân Hà, Phạm Trọng Văn, Phạm Thị Minh Châu và cộng sự (2016). Dịch tễ học lâm sàng u nguyên bào võng mạc ở miền bắc Việt Nam (2004 - 2013). Tạp chí Nghiên cứu y học, 102(4), 129 - 136.

Ming-yan He, Yu An, Yi-jin Gao et al (2013). Screening of RB1 gene mutations in Chinese patients with retinoblastoma and preliminary exploration of genotype– phenotype correlations. Molecular Vision. 20, 545 - 552.

Alonso J, Frayle H, Menéndez I et al (2005). Identification of 26 New Constitutional RB1 Gene Mutations in Spanish, Colombian, and Cuban Retinoblastoma Patients. Hum Mutat, 25(1), 99.

Swati T, Raman S, Gangadhara S et al (2017). Mutation spectrum of RB1 mutations in retinoblastoma cases from Singapore with implications for genetic management and counselling. PLoS ONE. 12(6), e0178776. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178776.