NUÔI CẤY TĂNG SINH TẾ BÀO TCD8 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI

Vũ Văn Quý, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Quý Linh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Vân Khánh, Tạ Thành Văn

Tóm tắt


Liệu pháp miễn dịch sử dụng tế bào lympho tự thân là một trong những liệu pháp điều trị kết hợp an toàn và khá hiệu quả cho nhiều loại ung thư hiện nay, trong đó có ung thư phổi. Mục đích của nghiên cứu là hoàn thiện quy trình tách chiết, nuôi cấy và hoạt hóa tế bào TCD8 từ bệnh nhân ung thư phổi. 10 bệnh nhân ung thư phổi được lựa chọn vào nghiên cứu, mỗi bệnh nhân được thu thập 10 ml máu chống đông trong heparin, tiến hành tách chiết, nuôi cấy, hoạt hóa và đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng tế bào bạch cầu đơn nhân tách được từ 10ml máu ngoại vi của bệnh nhân ung thư phổi trung bình là (5,13 ± 2,97) x 106 tế bào. Số lượng tế bào trung bình thu được sau nuôi cấy là (3,9 ± 1,45) x 109 tế bào, tỷ lệ sống trung bình đạt 90,37% ± 1,88%. Trong đó, tỷ lệ tế bào TCD4 chiếm 22,1% ± 9,59 %, TCD8 chiếm 66,11% ± 11,02%. Không phát hiện thấy sự có mặt của vi khuẩn, mycoplasma và nội độc tố trong môi trường sau nuôi cấy.

 

 

 

 

 

Summary

EXPANSION, ACTIVATION OF TCD8 FROM LUNG CANCER PATIENTS

Autologous T lymphocyte-based immunotherapy is an efficacious and safe treatment for
various types of cancer including lung cancer. The observational study included 10 lung cancer patients where TCD8 was extracted, expanded and activated. The total number of mononuclear cells isolated from 10ml of peripheral blood was (5.13 ± 2.97) x 106. The total number of cells, after culturing, averaged (3.9 ± 1.45) x 109 cells and the cell survival rate was 90.37% ± 1.88%. The cultured lymphocytes consisted of 22.1% ± 9.59% TCD4 and 66.11% ± 11.02% TCD8. Harvested, expanded, and activated autologous lymphocytes are free of bacterium, mycoplasma and endotoxin.


Từ khóa


Liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào TCD8, ung thư phổi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Torre L.A., Bray F., Siegel R.L et al (2015). Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin, 65, 87 - 108.

Siegel R.L., Miller K.D. and Jemal A. (2017). Cancer Statistics, 2017. CA Cancer J Clin, 67, 7 - 30.

Li Yang., Liping Wang. and Yi Zhang. (2016). Immunotherapy for lung cancer: advances and prospects. Am J Clin Exp Immunol, 5, 1 - 20.

Li K., Zhang Q., Zhang Y et al (2015). T-cell-associated cellular immunotherapy for lung cancer. J Cancer Res Clin Oncol, 141, 1249 - 1258.

Mingjun Wang., Bingnan Yin., Helen Y Wang et al (2014). Current advances in T-cell-based cancer immunotherapy. Immunotherapy, 6, 1265 - 1278.

Tao Z., Li S., Ichim T.E et al (2017). Cellular immunotherapy of cancer: an overview and future directions. Immunotherapy, 9, 589 - 606.

Martínez-Lostao L., Anel A., Pardo J (2015). How Do Cytotoxic Lymphocytes Kill Cancer Cells? Clin Cancer Res, 21, 5047 - 5056.

Ratto G.B., Cafferata M.A., Scolaro T., et al (2000). Phase II study of combined immunotherapy, chemotherapy, and radiotherapy in the postoperative treatment of advanced nonsmall-cell lung cancer. J Immunother, 23, 161 - 167.

Zhong R., Han B., Zhong H. (2014). A prospective study of the efficacy of a combination of autologous dendritic cells, cytokine-induced killer cells, and chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer patients. Tumour Biol, 35, 987 - 994.

Li R., Wang C., Liu L et al (2012). Autologous cytokine-induced killer cell immunotherapy in lung cancer: a phase II clinical study. Cancer Immunol Immunother, 61, 2125 -2133.

Dagur P.K. and McCoy J.P Jr (2015). Collection, Storage, and Preparation of Human Blood Cells. Curr Protoc Cytom, 73,

- 20.

Rosenblatt J., Wu Z., Vasir B et al (2010). Generation of Tumor-specific T Lymphocytes Using Dendritic Cell/Tumor Fusions and Anti-CD3/CD28. J Immunother, 33, 155-166.

Monks C.R., Freiberg B.A., Kupfer H et al (1998). Three-dimensional segregation of supramolecular activation clusters in T cells. Nature, 395(6697), 82 - 86.

Teschner D., Wenzel G., Distler E et al (2011). In vitro stimulation and expansion of human tumour-reactive CD8+ cytotoxic T lymphocytes by anti-CD3/CD28/CD137 magnetic beads. Scand J Immunol, 74(2), 155 - 164.

Cornish G.H., Sinclair L.V. and Cantrell D.A. (2006). Differential regulation of T-cell growth by IL-2 and IL-15. Blood, 108, 600 - 608.

Guo-Qing Zhang., Fang Li., Sheng-Jie Sun et al (2015). Adoptive Immunotherapy for Small Cell Lung Cancer by Expanded Activated Autologous Lymphocytes: a Retrospective Clinical Analysis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16, 1487 - 1494.

Kazuro Iwai., Kenzo Soejima., Shoji Kudoh et al (2012). Extended survival observed in adoptive activated T lymphocyte immunotherapy for advanced lung cancer: results of a multicenter historical cohort study. Cancer Immunol Immunother, 61, 1781 - 1790.