MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐA HÌNH NUCLEOTIDE ĐƠN XRCC1 ARG399GLN VỚI NGUY CƠ MẮC LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG

Trần Tiến Đạt, Trần Vân Khánh, Tạ Thành Văn, Nghiêm Trung Dũng, Trần Huy Thịnh

Tóm tắt


Nhiều bằng chứng cho thấy tổn thương DNA có liên quan đến sự phát triển bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE). XRCC1 là một trong những protein đóng vai trò quan trọng trong cơ chế sửa chữa cắt bỏ base (BER). Do đó, chúng tôi tập trung vào đa hình Arg399Gln của gen XRCC1 trong tính nhạy cảm với SLE. DNA được tách chiết từ máu ngoại vi của 125 bệnh nhân SLE và 125 người khỏe mạnh. Xác định kiểu gen của đa hình XRCC1 Arg399Gln được thực hiện bằng kỹ thuật PCR - RFLP và được xác nhận bằng kỹ thuật giải trình tự DNA. Kết quả cho thấy tỉ lệ phân bố các kiểu gen Gln/Gln, Arg/Gln, Arg/Arg ở nhóm bệnh lần lượt là 12,8%, 39,2%, 48,0% và ở nhóm chứng lần lượt là 5,6%, 36,0%, 58,4%. Tỉ lệ alen Gln ở nhóm bệnh là 32,4%, ở nhóm chứng là 23,6%. Tỷ suất chênh (OR) đối với bệnh nhân SLE có kiểu gen Gln/Gln so với Arg/Gln hoặc Arg/Arg là 2,47 (95%CI = 0,98 - 6,24; p = 0,049). OR đối với alen 399Gln ở bệnh nhân SLE là 1,55 (95% CI = 1,05 - 2,30, p = 0,029). Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng đa hình XRCC1 Arg399Gln có thể làm tăng nguy cơ mắc SLE.

 

 

 

 

Summary

ASSOCIATION BETWEEN XRCC1 ARG399GLN SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM AND RISK OF SYSTEMIC LUPUS RYTHEMATOSUS

Evidence suggests that DNA damage is implicated in the development of systemic lupus erythematosus (SLE). XRCC1 is one of the proteins that plays a vital role in the BER pathway. The focus of this study was on the association of the XRCC1 Arg399Gln polymorphism with the incidence of SLE. Genomic DNA was extracted from the peripheral blood of 125 SLE patients and 125 healthy controls. Genotyping of the XRCC1 Arg399Gln polymorphism was performed by PCR – RFLP and confirmed by DNA sequencing.  In the SLE group, the genotypic frequencies were 12.8% Gln/Gln, 39.2% Arg/Gln, 48.0% Arg/Arg. The genotypic frequencies in the control group were 5.6% Gln/Gln, 36.0% Arg/Gln and 58.4% Arg/Arg. The frequency of the allele Gln in SLE patients is 32.4%, whereas the frequency in the control group is 23.6%. The odds ratio (OR) for SLE patients with the Gln/Gln versus Arg/Gln or Arg/Arg genotypes was 2.47 (95%CI = 0.98 - 6.24; p = 0.049). The OR for the 399Gln allele in patients with SLE was 1.55 (95% CI = 1.05 - 2.30, p = 0.029). Our study shows that the XRCC1 Arg399Gln polymorphism may increase the risk of developing SLE.


Từ khóa


Lupus ban đỏ hệ thống, XRCC1, Arg399Gln, đa hình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Wallace D.J. (2014). Lupus: the essential clinician’s guide, Oxford University Press, Oxford; New York.

Boodhoo K.D., Liu S., and Zuo X. (2016). Impact of sex disparities on the clinical manifestations in patients with systemic lupus erythematosus: A systematic review and meta-analysis. Medicine, 95(29), e4272.

Warchoł T., Mostowska A., Lianeri M et al (2012). XRCC1 Arg399Gln Gene Polymorphism and the Risk of Systemic Lupus Erythematosus in the Polish Population. DNA and Cell Biology, 31(1), 50 - 56.

Herrick A.L., Rafferty J.A., Margison G.P (1995). DNA repair deficiency in systemic lupus erythematosus; cause or consequence of disease and implications for management. Lupus, 4(6), 423 - 424.

Lee K.J., Dong X., Wang J et al (2002). Identification of Human Autoantibodies to the DNA Ligase IV/XRCC4 Complex and Mapping of an Autoimmune Epitope to a Potential Regulatory Region. The Journal of Immunology, 169(6), 3413 - 3421.

Hung R.J (2005). Genetic Polymorphisms in the Base Excision Repair Pathway and Cancer Risk: A HuGE Review. American Journal of Epidemiology, 162(10), 925 - 942.

Caldecott K.W (2003). XRCC1 and DNA strand break repair. DNA Repair (Amst), 2(9), 955 - 969.

Lindahl T. and Wood R.D (1999). Quality control by DNA repair. Science, 286(5446), 1897 - 1905.

De Azevedo Silva J., Addobbati C., Sandrin-Garcia P et al (2014). Systemic Lupus Erythematosus: Old and New Susceptibility Genes versus Clinical Manifestations. Current Genomics, 15(1), 52 - 65.

Lin Y.J., Wan L., Huang C.M et al (2009). Polymorphisms in the DNA repair gene XRCC1 and associations with systemic lupus erythematosus risk in the Taiwanese Han Chinese population. Lupus, 18(14), 1246–1251.

Salimi S., Mohammadoo-khorasani M., Tabatabai E et al (2014). XRCC1 Arg399Gln and Arg194Trp Polymorphisms and Risk of Systemic Lupus Erythematosus in an Iranian Population: A Pilot Study. BioMed Research International, 2014, 1 – 5.

Zhang M.Y., Yang X.K., Lv T.T et al (2018). Meta-analysis of associations between XRCC1 gene polymorphisms and susceptibility to systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. International Journal of Rheumatic Diseases, 21(1), 179 - 185.

Lwanga S.K. and Lemeshow S (1991). Sample size determination in health studies: a practical manual, World Health Organization, Geneva.

Vidal A.E (2001). XRCC1 coordinates the initial and late stages of DNA abasic site repair through protein-protein interactions. The EMBO Journal, 20(22), 6530- 6539.

Monaco R., Rosal R., Dolan M.A et al (2007). Conformational effects of a common codon 399 polymorphism on the BRCT1 domain of the XRCC1 protein. Protein J, 26(8), 541 - 546.