TÍNH ĐA HÌNH THÁI ĐƠN RS2294008 GEN PSCA VÀ NGUY CƠ VỚI UNG THƯ DẠ DÀY

Trần Văn Chức, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Ngọc Dung, Tạ Thành Văn

Tóm tắt


Gen PSCA (Prostate sterm cell antigen) mã hóa cho một protein bề mặt tế bào thuộc họ protein Thy-1/Ly-6, có vai trò trong sự bám dính và tăng sinh của tế bào. Đa hình đơn nucleotid (Single Nucleotide Polymorphism - SNP) tại vị trí rs2294008 trên gen PSCA với sự biến đổi nucleotid C > T làm thay đổi acid amin Met > Thr đã được công bố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định nguy cơ gây ung thư dạ dày của đa hình đơn nucleotid rs2294008 gen PSCA. 130 bệnh nhân ung thư dạ dày và 130 người nhóm chứng được lựa chọn vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy kiểu gen rs2294008 TT làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày 2,81 lần so với kiểu gen CC (95% CI = 1,02 - 7,74) và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày 2,69 lần (95% CI = 1,01 - 7,18) so với kiểu gen CC + CT. Kết luận có sự tương quan giữa đa hình đơn nucleotid rs2294008 của gen PSCA với nguy cơ ung thư dạ dày ở người dân miền Bắc Việt Nam.

 

 

 

 

 

Summary

RS2294008 POLYMOPHISM AND RISK OF GASTRIC CANCER IN VIETNAMESE POPULATION

The prostate stem cell antigen (PSCA) gene, which encodes a cell surface protein belonging to the Thy-1/LY-6 family, was identifed as a gene involved in cell adhesion and proliferation.
Single nucleotide polymorphism (SNP) located in rs2294008 PSCA gene with changes of nucleotide C > T causing alteration of the amino acid Met > Thr has been shown to be associated with gastric cancer. This study was conducted to identify the correlation of the polymorphism rs2294008 of PSCA gene in gastric cancer patients. 130 patients diagnosed with gastric cancer and 130 controls were selected. Results showed that the rs2294008 TT genotype is associated with increasing gastric cancer risk (OR = 2.81; 95%CI = 1.02 - 7.74) when compared with CC genotypes and TT genotype is asociated with increasing gastric cancer risk (OR = 2.69; 95%CI 1.01 - 7.18)  when compared with CC + CT genotypes. In conclusion, we observed the correlation between polymorphism rs2294008 of PSCA gene with gastric cancer risk in Vietnam.


Từ khóa


Ung thư dạ dày, đa hình rs2294008, gen PSCA

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Torre L.A., Bray F., Siegel R.L et al (2015). Global cancer statistics, 2012. CA: a cancer journal for clinicians, 65(2), 87 - 108.

Ang T.L. và Fock K.M (2014). Clinical epidemiology of gastric cancer. Singapore medical journal, 55 (12), 621.

Suh Y.S., Joung J.Y., Kim S.H et al (2018). Prostate stem cell antigen mRNA in blood is a predictor of survival after radical prostatectomy in patients with high-risk prostate cancer. Oncotarget, 9(41), 26291.

Zhang W., Liang P., Wang W et al (2015). The influence of PSCA gene variation on its expression and gastric adenocarcinoma susceptibility in the northwest Chinese population. International journal of molecular sciences, 16(5), 11648 - 11658.

Sakamoto H., Yoshimura K., Saeki N et al (2008). Genetic variation in PSCA is associated with susceptibility to diffuse-type gastric cancer. Nature genetics, 40(6), 730.

Saeki N., Ono H., Yanagihara K et al (2015). rs2294008T, a risk allele for gastric and gallbladder cancers, suppresses the PSCA promoter by recruiting the transcription factor YY 1. Genes to Cells, 20(5), 382 - 391.

Lu Y., Chen J., Ding Y et al (2010). Genetic variation of PSCA gene is associated with the risk of both diffuse‐and intestinal‐type gastric cancer in a Chinese population. International journal of cancer, 127(9), 2183 - 2189.

Song H.R., Kim H.N., Piao J.M et al (2011). Association of a common genetic variant in prostate stem‐cell antigen with gastric cancer susceptibility in a Korean population. Molecular carcinogenesis, 50(11), 871 - 875.

Qiu L.-X., Cheng L., He J et al (2016). PSCA polymorphisms and gastric cancer susceptibility in an eastern Chinese population. Oncotarget, 7(8), 9420.

Sala N., Muñoz X., Travier N et al (2012). Prostate stem‐cell antigen gene is associated with diffuse and intestinal gastric cancer in Caucasians: results from the EPIC‐EURGAST study. International journal of cancer, 130 (10), 2417 - 2427.

Matsuo K., Tajima K., Suzuki T. , et al (2009). Association of prostate stem cell antigen gene polymorphisms with the risk of stomach cancer in Japanese. International journal of cancer, 125(8), 1961 - 1964.