ÁP DỤNG KỸ THUẬT MLPA TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN XÓA ĐOẠN GEN CYP21A2 GÂY BỆNH TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH THỂ THIẾU 21-HYDROXYLASE

Trần Vân Khánh, Vũ Chí Dũng, Trần Huy Thịnh, Lương Hoàng Long, Lê Thị Phương, Ngô Thị Thu Hương, Tạ Thành Văn

Tóm tắt


Tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu hụt enzym 21-hydroxylase là bệnh di truyền lặn nhiễm sắc thể thường gây nên do đột biến gen CYP21A2 trong đó đột biến xóa đoạn được phát hiện chiếm tỉ lệ 20 - 25%. Kỹ thuật MLPA là kỹ thuật thường được áp dụng với hiệu quả và độ chính xác cao. Kỹ thuật MLPA được áp dụng để xác định đột biến xóa đoạn trên 102 bệnh nhân. Kết quả cho thấy 35/102 (34,3%) bệnh nhân có đột biến xóa đoạn gen CYP21A2. Trong số các bệnh nhân đã được phát hiện đột biến, 85,7% đột biến được phát hiện ở bệnh nhân thể mất muối, 14,3% được phát hiện ở bệnh nhân thể nam hóa đơn thuần. Đột biến đồng hợp tử chiếm 57,2%, đột biến dị hợp tử chiếm 42,8%. Nghiên cứu đã phát hiện được 9 kiểu gen, kiểu gen có tỉ lệ xuất hiện cao nhất là dị hợp tử xóa đoạn Del/– với 34,1%, tiếp đến là kiểu gen Del/Del với 28,6%, đột biến đồng hợp tử xóa đoạn exon 1 - 3 chiếm tỉ lệ là 14,3%, các dạng đột biến còn lại chiếm tỉ lệ từ 2,9 - 5,6%.

 

 

 

 

Summary

MLPA ANALYSIS FOR MUTATION DETECTION OF CYP21A2 GENE IN PATIENTS WITH STEROID 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY

Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency is a chromosomal recessive disease commonly caused by the CYP21A2 mutation. One of the common mutations in CYP21A2 is deletion. Among all methods of identifying deletion mutations, MLPA is most commonly used. The study was conducted with the purpose of identifying gene deletion in congenital hypercholesterolaemia due to 21-hydroxylase deficiency using the MLPA technique. Methods: 102 patients diagnosed with 21-hydroxylase-deficient CAH were analyzed by MLPA technique. Results showed that 35 out of 102 (34.3%) patients were found to have CYP21A2 deletion. Of which, patients with salt wasting phenotype accounted for 85.7%, simple virilizing phenotype accounted for 14.3%. Homozygote mutation accounted for 57.2% and heterozygous mutation accounted for 42.8%. The study identified nine mutant genotypes. The mutation with highest incidence was heterozygous deletion Del/- (34.1%), followed by Del/Del with 28.6%, and homozygous deletion of exon 1 - 3 accounted for 14.3%. The other mutations accounted for 2.9  - 5.6%.


Từ khóa


Tăng sản thượng thận bẩm sinh, đột biến xóa đoạn, gen CYP21A2, MLPA

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Merke D.P. and Bornstein S.R. (2005). Congenital adrenal hyperplasia. The Lancet, 365(9477), 2125 - 2136.

Gonçalves J., Friães A., and Moura L. (2007). Congenital adrenal hyperplasia: focus on the molecular basis of 21-hydroxylase deficiency. Expert Rev Mol Med, 9(11), 1 - 23.

White P.C., Tusie-Luna M.T., New M.I et al (1994). Mutations in steroid 21-hydroxylase (CYP21). Hum Mutat, 3(4), 373 -378.

Wedell A., Thilén A., Ritzén E.M et al (1994). Mutational spectrum of the steroid 21-hydroxylase gene in Sweden: implications for genetic diagnosis and association with disease manifestation. J Clin Endocrinol Metab, 78(5), 1145 - 1152.

Krone N., Arlt W (2009). Genetics of congenital adrenal hyperplasia. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 23(2), 181 - 192.

van der Kamp H.J.. Wit J.M (2004). Neonatal screening for congenital adrenal hyperplasia. Eur J Endocrinol, 151(3), U71 - 75.

White P.C., Speiser P.W (2000). Congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Endocr Rev, 21(3), 245 - 291.

Kazmi D., Bailey J., Yau M et al (2017). New developments in prenatal diagnosis of congenital adrenal hyperplasia. J Steroid Biochem Mol Biol, 165, 121 - 123.

Trapp C.M., Speiser P.W., Oberfield S.E (2011). Congenital adrenal hyperplasia: an update in children:. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 18(3), 166–170.

Vrzalová Z., Hrubá Z., Hrabincová E.S et al (2011). Chimeric CYP21A1P/CYP21A2 genes identified in Czech patients with congenital adrenal hyperplasia. Eur J Med Genet, 54(2), 112 - 117.

New M.I., Abraham M., Gonzalez B et al (2013). Genotype–phenotype correlation in 1,507 families with congenital adrenal hyperplasia owing to 21-hydroxylase deficiency. Proc Natl Acad Sci, 110(7), 2611 - 2616.

Xu Z., Chen W., Merke D.P et al (2013). Comprehensive mutation analysis of the CYP21A2 gene: an efficient multistep approach to the molecular diagnosis of congenital adrenal hyperplasia. J Mol Diagn, 15(6), 745 - 753.

Asanuma A., Ohura T., Ogawa E et al (1999). Molecular analysis of Japanese patients with steroid 21-hydroxylase deficiency. J Hum Genet, 44, 312 - 317.

Choi J.-H., Jin H.-Y., Lee B.H et al (2012). Clinical phenotype and mutation spectrum of the CYP21A2 gene in patients with steroid 21-hydroxylase deficiency. Exp Clin Endocrinol Diabetes Off J Ger Soc Endocrinol Ger Diabetes Assoc, 120(1), 23 - 27.