XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN CYP1B1 TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM BẨM SINH NGUYÊN PHÁT BẰNG KĨ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ GEN

Nguyễn Sơn Tùng, Trần Thu Hà, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh

Tóm tắt


Glôcôm bẩm sinh nguyên phát là bệnh lý di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, đã được xác định có liên quan với đột biến gen CYP1B1. Bệnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở trẻ em. Việc phát hiện đột biến CYP1B1 trên bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát là rất cần thiết, cấp bách để tạo điều kiện tư vấn di truyền cho người lành mang gen bệnh. Đột biến gen CYP1B1 chủ yếu là đột biến điểm trên exon 2 và exon 3. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện đột biến CYP1B1 thay đổi cho từng chủng tộc, ở Châu Á tỷ lệ này từ 17,2% đến 33,3%. Ở Việt Nam, hiện nay chưa có nghiên cứu nào xác định đột biến gen CYP1B1 trên bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát. Nghiên cứu này nhằm xác định đột biến gen CYP1B1 trên bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát Việt Nam bằng kỹ thuật giải trình tự. Kết quả cho thấy, 4/15 (26,7%) bệnh nhân có đột biến điểm trên gen CYP1B1 trong đó 3 bệnh nhân có đột biến dị hợp tử Gln86Lys (01 bệnh nhân có đột biến kết hợp với đột biến Val198Ile, 02 bệnh nhân có đột biến kết hợp với SNP-Arg48Gly, Ala119Ser trên exon 2 và Leu432Val trên exon 3). Một bệnh nhân có đột biến dị hợp tử Asp218His kết hợp với đột biến thay thế acid amin (missense) Glu229Lys trên exon 2. Đột biến Gln86Lys và Asp218His trên exon 2 là các đột biến mới chưa được công bố, trong khi đó 2 đột biến missense (Val198Ile và Glu229Lys) và các SNP đã được công bố.

 

 

 

 

 

 

Summary

MUTATION ANALYSIS OF CYP1B1 GENE IN PATIENTS WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA USING SEQUENCING METHOD

Primary congenital glaucoma is an autosomal recessive inherited disease which associate with CYP1B1 mutations. Glaucoma leads to blindness if left untreated, and it is considered one of the most common leading cause of blindness in children. Detection of CYP1B1 mutations in patients with primary congenital glaucoma is essential, urgently needed to facilitate genetic counseling for healthy carriers of the gene. Point mutation is the most common in the CYP1B1 gene and almost located in exon 2 and exon 3. However, the proportion of PCG patients which have CYP1B1 mutations varies among populations, the numbers in Asian range from 17.2% to 33.3%. In Vietnam, in present no research perform CYP1B1 mutations analysis in patients with primary congenital glaucoma. This study was planned with the aim to identify the mutation profile of CYP1B1 in Vietnam primary congenital glaucoma (PCG) patients by using sequencing technique. The results showed that 4/15 (26,7%) cases harbored the CYP1B1 mutations, in which 3 patients carrying novel heterozygous Gln86Lys mutation in exon 2 combined with missense mutation Val198Ile and others SNPs (Arg48Gly, Ala119Ser in exon 2 and Leu432Val in exon 3). One patient has novel heterozygous Asp218His mutation in exon 2 combined with missense mutation Glu229Lys. Gln86Lys and Asp218His in exon 2 are novel mutations, whereas missense mutations and SNPs had been reported in other studies.


Từ khóa


Bệnh glôcôm bẩm sinh nguyên phát, gen CYP1B1, đột biến gen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Đỗ Như Hơn (2012). Nhãn khoa. Nhà xuất bản Y học, 1, 465 - 474.

Nguyễn Như Quang (1982). Đặc điểm lâm sàng bệnh glôcôm bẩm sinh và phẫu thuật cắt bè củng mạc. Nhãn khoa, 1, 65 - 70.

Shields M. B. (1982). Primary congenital glaucoma. Williams and Wilkins, Third edition, 220 - 233.

Robert N. Weiss, Shaffer., Daniel I. (1970). Congenital and pediatric glaucomas. Mosby, St. Louis, 37.

Lim SH, Tran-Viet KN, Yanovitch TL và cộng sự (2013). CYP1B1, MYOC, and LTBP2 Mutations in Primary Congenital Glaucoma Patients in the United States. American journal of ophthalmology, 155(3), 508 - 517.

Sarfarazi M., Stoilov I (2000). Molecular genetics of primary congenital glaucoma. Eye (London, England), 14(3B), 422 - 428.

Li N, Zhou Y, Du L et al (2011). Overview of Cytochrome P450 1B1 gene mutations in patients with primary congenital glaucoma. Experimental Eye Research, 93 (5), 572 - 579.

Chen X, Chen Y, Wang L et al (2014). CYP1B1 genotype influences the phenotype in primary congenital glaucoma and surgical treatment. The British Journal of Ophthalmology, 98(2), 246 - 251.

Mashima Y, Suzuki Y, Sergeev Y et al (2001). Novel cytochrome P4501B1 (CYP1B1) gene mutations in Japanese patients with primary congenital glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci, 42(10), 2211 - 2216.

Sitorus R, Ardjo SM, Lorenz B et al (2003). CYP1B1 gene analysis in primary congenital glaucoma in Indonesian and European patients. J Med Genet, 40(1), e9.

T. S. Dietlein, P. C. Jacobi., G. K. Krieglstein (1999). Prognosis of primary ab externo surgery for primary congenital glaucoma. Br J Ophthalmol, 83(3), 317 - 322.

Stoilov I, Akarsu AN, Alozie I et al

(1998). Sequence analysis and homology modeling suggest that primary congenital glaucoma on 2p21 results from mutations disrupting either the hinge region or the conserved core structures of cytochrome P4501B1. American Journal of Human Genetics, 62(3), 573 - 584.

Fereshteh Chitsazian, Betsabeh Khoramian Tusi và Elahe Elahi (2007). CYP1B1 Mutation Profile of Iranian Primary Congenital Glaucoma Patients and Associated Haplotypes. The Journal of Molecular Diagnostics, 9(3), 382 - 393.