THIẾT LẬP GIÁ TRỊ THAM CHIẾU PHÒNG XÉT NGHIỆM CHO MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Nghiêm, Đặng Thị Hà, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Hòa, Tạ Thị Thoa, Bùi Ngọc Lan

Tóm tắt


Khoảng tham chiếu sinh học đóng một vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. Khoảng tham chiếu sinh học ở các quần thể khác nhau, trên các hệ thống xét nghiệm khác nhau có thể có sự khác biệt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành thiết lập giá trị tham chiếu phòng xét nghiệm cho xét nghiệm PT, APTT, FibC ở trẻ em. Nghiên mô tả cắt ngang trên 1620 trẻ em khỏe mạnh đến khám kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2016 đến tháng 6/2018, được xác định sau khi khám lâm sàng và kiểm tra xét nghiệm là sức khỏe bình thường. Chúng tôi thiết lập được khoảng tham chiếu phòng xét nghiệm cho một số chỉ số đông máu ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương (trên hệ thống máy ACL TOP - Instrument Laboratory) như sau: 0 - 1 tháng tuổi: PT%: 86,4 ± 3,2; PT(s): 12,6 ± 1,2; INR: 1,09 ± 0,1; APTT(s): 34,6 ± 3,2; Fibriogen: 3,2 ± 1,0; 1 tháng – 18 tuổi: PT%: 95,7 ± 12,1; PT(s): 12,4 ± 1,1; INR: 1,03 ± 0,1; APTT (s): 32,1 ± 3,8; APTT (R): 1,03 ± 0,10; Fibriogen: 3,2 ± 1,0. Khoảng tham chiếu của xét nghiệm PT và APTT ở trẻ sơ sinh có sự khác biệt giữa nhóm trẻ sơ sinh và nhóm sau tuổi sơ sinh. Fibrinogen không có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi. Nhóm tuổi sơ sinh có đặc điểm đông máu khác biệt các nhóm tuổi khác.

 

 

 

 

Summary

ESTABLISHING LABORATORY REFERENCE VALUES IN CHILDREN FOR SOME COAGULATION TESTS

Reference ranges play an important role in the diagnosis and management of disease. Reference ranges may be different between different populations and different instrument systems. The objective of this study was to determine a laboratory reference value for basic pediatric coagulation tests (PT, APTT, FibC). In this cross-sectional study, 1620 healthy children were recruited. Patients came to the National Hospital of Paediatrics for health checks from 2016 to 6/2018, and were identified as healthy after clinical examination and laboratory testing. We set up  laboratory reference range for some children's coagulation test of the National Hospital of Paediatrics as below (on ACL - TOP IL system): 0 - 1 month: PT%: 86.4 ± 3.2; PT(s): 12.6 ± 1.2; INR: 1.09 ± 0.1; APTT(s): 34.6 ± 3.2; Fibriogen: 3.2 ± 1.0; 1 month - 18 years: PT%: 95.7 ± 12.1; PT(s): 12.4 ± 1.1; INR: 1.03 ± 0.1; APTT (s): 32.1 ± 3.8; APTT (R): 1.03 ± 0.10; Fibrinogen: 3.2 ± 1.0. The reference range for PT and APTT test in children differs between neonates and other age groups. Fibrinogen value does not differ between age groups. Neonates have coagulation characteristics that were different from other age groups.


Từ khóa


khoảng tham chiếu đông máu, đông máu cơ bản, PT, APTT, Fibrinogen

Tài liệu tham khảo


Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI (2008). Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory. Approved Guideline. 3rd Edition.

Fatma Demet Arslan., Muhittin Serdar., Elif Merve Ari et al (2016). Determination of Age-Dependent Reference Ranges for Coagulation Tests Performed Using Destiny Plus. Iran J Pediatr, 26(3), e6177.

Monagle P, Barnes C, Ignjatovic V et al (2006). Developmental haemostasis. Impact for clinical haemostasis laboratories. Thrombosis and Haemostasis, 95(2), 362.

Toulon P., Berruyer M., Brionne-François M et al (2016). Age dependency for coagulation parameters in paediatric populations. Results of a multicentre study aimed at defining the age-specific reference ranges , 4, 116(1), 9 - 16.

Andrew M., Paes B., Milner R et al (1987). Development of the human coagulation system in the full-term infant. Blood, 70(1), 165 - 72.

Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX (2003). Nhà xuất bản y học.

Appel IM., Grimminck B., Geerts J et al (2012). Age dependency of coagulation parameters during childhood and puberty. J Thromb Haemost, 10(11), 2254 - 2263. doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04905

Andrew M., Vegh P., Johnston M et al (1992). Maturation of the hemostatic system during childhood. Blood, 80(8), 1998 – 2005.