XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN CYP21A2 TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH THIẾU 21-HYDROXYLASE THỂ MẤT MUỐI

Vũ Chí Dũng, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thanh Bình, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh

Tóm tắt


Tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu hụt enzym 21-OH là bệnh lý di truyền lặn nhiễm sắc thể thường xảy ra do giảm hoặc mất chức năng của enzyme 21-Hydroxylase, được mã hóa bởi gen CYP21A2. Bệnh được chia thành 3 thể bệnh lâm sàng chính là thể mất muối, thể nam hóa đơn thuần và thể không cổ điển, trong đó thể mất muối chiếm tỉ lệ cao nhất. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu (1) Xác định tỉ lệ bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh thể mất muối (2) xác định đột biến trên bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh do thiếu hụt enzym 21- hydroxylase thể bệnh mất muối. Phương pháp: 40 bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh được chẩn đoán và được xác định đột biến gen CYP21A2; áp dụng kỹ thuật MLPA và giải trình tự gen. Kết quả xác định được 30/40 (75%) bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh với thể mất muối. Nghiên cứu phát hiện được 8 kiểu gen, trong đó kiểu gen phổ biến nhất là Del/Del (33,33%), tiếp đến là I2g/I2g (20%), các kiểu gen còn lại có tỉ lệ thấp hơn từ 3,3-13,3%. Đột biến đồng hợp tử chiếm 66,6%, đột biến dị hợp tử chiếm 33,3%. Allele đột biến chiếm tỉ lệ cao nhất là Del (46%), tiếp theo là I2g (29%) và p.R356W (20%), p.L307FfsX6 (3%) và p.Q318X (2%).

 

 

 

 

Summary

MUTATION IDENTIFICATION IN PATIENTS WITH SALT WASTING CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA

Congenital adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase deficiency is an autosomal
recessive disorder commonly caused by CYP21A2 gene mutation. The disease is classified into three major clinical subtypes: salt wasting, simple virilizing and non-classical; salt wasting type is the most common and poses a high mortality rate. The study was conducted with these objectives: (1) Determining the percentage of patients with salt wasting CAH (2) Identifying mutations in patients with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Methods: 40 patients with CAH were clinically diagnosed and molecular analysis identified mutations in the CYP21A2 gene. MLPA and sequencing methods were applied to detected mutations. Results: We identified 30 of the 40 patients with Salt wasting CAH. Among Salt wasting CAH patients, we identified 8 genotypes, the most common genotypes were Del/Del (33.33%), I2g/I2g (20%), and the remaining genotypes accounted for 3.3 - 13.3%. Homozygous mutations accounted for 66.6%, heterozygous mutations accounted for 33.3%. Mutation allele with highest incident were Del (46%), followed by I2g (29%), p.R356W (20%), p.L307FfsX6 (3%) and p.Q318X (2%).

 


Từ khóa


tăng sản thượng thận bẩm sinh thể mất muối, CYP21A2, MLPA, giải trình tự gen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


White P.C (2000). Congenital Adrenal Hyperplasia due to 21-Hydroxylase Deficiency. Endocr Rev, 21(3), 245 - 291.

Gonçalves J., Friães A., Moura L (2007). Congenital adrenal hyperplasia: focus on the molecular basis of 21-hydroxylase deficiency. Expert Rev Mol Med, 9(11), 1 - 23.

Krone N., Braun A., Roscher A.A et al (2000). Predicting phenotype in steroid 21-hydroxylase deficiency? Comprehensive genotyping in 155 unrelated, well defined patients from southern Germany. J Clin Endocrinol Metab, 85(3), 1059 - 1065.

New M.I. (2003). Inborn errors of adrenal steroidogenesis. Mol Cell Endocrinol, 211(1-2), 75 - 84.

Lee H.H., Chao H.T., Lee Y.J et al (1998). Identification of four novel mutations in the CYP21 gene in congenital adrenal hyperplasia in the Chinese. Hum Genet, 103(3), 304– 310.

White P.C., Tusie-Luna M.T., New M.I et al (1994). Mutations in steroid 21-hydroxylase (CYP21). Hum Mutat, 3(4), 373 -378.

Wedell A., Thilén A., Ritzén E.M et al (1994). Mutational spectrum of the steroid 21-hydroxylase gene in Sweden: implications for genetic diagnosis and association with disease manifestation. J Clin Endocrinol Metab, 78(5), 1145 - 1152.

Speiser P.W., Azziz R., Baskin L.S et al (2010). Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, 95(9), 4133 - 4160.

Parsa A.A. và New M.I (2017). Steroid 21-hydroxylase deficiency in congenital adrenal hyperplasia. J Steroid Biochem Mol Biol, 165, 2 - 11.

Su L., Yin X., Cheng J., Cai Y et al (2018). Clinical presentation and mutational spectrum in a series of 166 patients with classical 21-hydroxylase deficiency from South China. Clin Chim Acta, 486, 142 - 150.

Simonetti L., Bruque CD2, Fernández CS., Nadra AD., Dain L et al (2018) CYP21A2 mutation update: Comprehensive analysis of databases and published genetic variants. Hum Mutat, 39(1), 5 - 22.

Nordenström A., Ahmed S., Jones J et al (2005). Female preponderance in congenital adrenal hyperplasia due to CYP21 deficiency in England: implications for neonatal screening. Horm Res, 63(1), 22 - 28.