HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG LEAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HÓA SINH, MIỄN DỊCH CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Vũ Xuân Huynh, Phạm Văn Hiệp, Đặng Thị Ngọc Dung

Tóm tắt


Thời gian trả kết quả xét nghiệm ngắn là mong đợi của bác sỹ lâm sàng và bệnh nhân, để góp phần chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời. Chúng tôi tiến hành khảo sát thời gian trả kết quả xét nghiệm Hóa sinh, Miễn dịch và đánh giá hiệu quả của việc áp dụng LEAN để giảm thời gian trả kết quả xét nghiệm Hóa sinh, Miễn dịch của bệnh nhân tại khoa Khám bệnh- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Phương pháp nghiên cứu mô tả can thiệp, so sánh trước sau để đánh giá hiệu quả áp dụng LEAN. Tiến hành thu thập số liệu về thời gian trả kết quả xét nghiệm Hóa sinh, Miễn dịch của tất cả các bệnh nhân khám tại khoa Khám bệnh trước và sau khi áp dụng LEAN để cải tiến. Kết quả cho thấy thời gian trả kết quả xét nghiệm Hóa sinh giảm 51,1 % từ 108,4 phút xuống còn 53,0 phút sau cải tiến. Thời gian trả kết quả xét nghiệm Miễn dịch giảm 43,1%  từ 112,5 phút xuống 64,0 phút sau cải tiến. Toàn bộ cán bộ, kỹ thuật viên được đào tạo LEAN và ứng dụng thành thạo. Chúng tôi kết luận: Áp dụng LEAN mang lại hiệu quả cao đối với việc giảm thời gian trả kết quả xét nghiệm.

 

 

 

 

 

Summary

APPLYING LEAN TOOLS TO REDUCE TURNAROUND TIME FOR BIOCHEMISTRY AND IMMUNOLOGY TESTS AT OUTPATIENT DEPARTMENT IN NINH BINH GENERAL HOSPITAL

Quick turnaround test results are expected by clinicians and patients, which helps diagnose and treat disease promptly. We performed a survey to evaluate the effectiveness of applying LEAN to reduce turnaround time (TAT) for Biochemistry and Immunology tests at Department of Examination in Ninh Binh General Hospital. We used two methods to identify the effectiveness of Lean: interventional description and comparation method. The data of TAT for Biochemistry tests and Immunological tests of all patients were collected and measured before and after applying LEAN. The results show that TAT of Biochemical tests were reduced by 51.1% (from 108.4 minutes to 53.0 minutes) after improvement. The TAT of Immunoassay tests were reduced by 43.1% (from 112.5 minutes to 64.0 minutes) after improvement. All staff and technicians in our laboratory were trained in LEAN and applied LEAN proficiently. Applying LEAN is highly effective for reducing the time to turnaround results test.


Từ khóa


Lean, giảm thời gian trả kết quả xét nghiệm

Tài liệu tham khảo


American Clinical Laboratory Association (2014). Importance of Clinical Lab Testing Highlighted During Medical Lab Professionals Week" . Xem 12/8/2017

Dirk Van Goubergen., Jo Lambert (2012). Applying Toyota Production System Principles And Tools At The Ghent University Hospital, The Ghent University.

Harrison. M. I, Paez K, Carman KL et al (2016). Effects of organizational context on Lean implementation in five hospital systems. Health Care Manage Rev, 41(2),127 - 144.

Hawthorne H. C, David J. Masterson.(2013). Lean health care.NC Med J. 74(2), 133 - 136.

James C (2007). A Lean Enterprise Approach to Process Improvement in a Health Care Organization. Science in Engineering and Management.

Ana K. Stankovic, (2008). Developing a Lean consciousness for the Clinical laboratory. Journal of Medical Biochemistry, 27, 354 - 359.

Craig C. Foreback (2014). Lean Thinking in the Medical Laboratory. [online]Available at: http://www.clpmag.com/2014/07/lean-thinking-medical-laboratory/. [Accessed 12 August 2017].

David A. Novis and George Konstantakos (2006). Reducing errors in the Practices of Pathology and Labarotory Medicin. Am J Pathol, 126, 30 - 35.

David A. Novis (2008). Reducing errors in the Clinical Labarotory: A Lean Production System approach. LABMEDICINE, 39, 521 - 529.