ẢNH HƯỞNG CỦA GIÃN TĨNH MẠCH TINH LÊN NỒNG ĐỘ LH VÀ TESTOSTERONE Ở NAM GIỚI VÔ SINH

Nguyễn Hoài Bắc, Nguyễn Việt Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên nồng độ LH và testosterone huyết thanh ở những nam vô sinh. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang có đối chứng trên 194 đối tượng, bao gồm 132 đối tượng thuộc nhóm bệnh và 62 thuộc nhóm chứng. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt đáng kể về nồng độ testosterone huyết thanh giữa nhóm bệnh và nhóm chứng (17,6 ± 6,4 so với 16,2 ± 5,4; với p = 0,07). Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về nồng độ testosterone ở các phân nhóm giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. Nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone < 12 (nmol/l) của nhóm bệnh thấp hơn nhiều so với nhóm chứng (9,4 ± 1,6 (nmol/l) so với 10,8 ± 0,8 (nmol/l); với p = 0,013) nhưng nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ≥ 12 (nmol/l) của nhóm bệnh lại cao hơn nhiều so với nhóm chứng (19,7 ± 5,3 (nmol/l) so với 17,0 ± 5,3 (nmol/l); với p = 0,001). Không có sự khác biệt đáng kể về nồng độ LH giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. Qua kết quả này chúng tôi nhận thấy, ở những nam giới vô sinh, ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên nồng độ LH và testosterone huyết thanh không rõ ràng. Ở phân nhóm testosterone < 12 (nmol/l) nồng độ testosterone trung bình ở nhóm bệnh thấp hơn ở nhóm chứng, nhưng ở phân nhóm testosterone ≥ 12 (nmol/l) nồng độ testosterone trung bình ở nhóm bệnh lại cao hơn nhóm chứng. Không có sự khác biệt đáng kể về nồng độ LH ở phân nhóm LH < 8,6 (nmol/l) và LH ≥ 8,6 (nmol/l) giữa nhóm bệnh và nhóm chứng.

 

 

 

 

Summary

THE INFLUENCE OF VARICOCELE ON SERUM LH AND TESTOSTERONE IN THE INFERTILE MEN

This study aimed to assess the influence of varicocele on serum LH and testosterone levels in infertile men. A cross-sectional study of 194 men attending the Andrological Clinics of Hanoi Medical University Hospital from December 2013 to August 2018 was performed. Of these, 132 men belonged to the case group and 62 to the control group. The results showed that there was no statistically significantdifference in serum testosterone levels between the case and control groups (17.6 ± 6.4 vs. 16.2 ± 5.4, with p = 0.07). However, there were significant differences in testosterone levels in the subgroups between the case and control groups. The mean serum testosterone concentration in the testosterone < 12 subgroup was significantly lower in the case group than the control group (9.4 ± 1.6 vs. 10.8 ± 0.8, with p = 0.013). In contrast, the concentration in the testosterone ≥12 subgroup was much higher in the case group than the control group (19.7 ± 5.3 vs. 17.0 ± 5.3, p = 0.001).There was no significant difference in LH levels between the case and control groups. With this result we recognized that the influence of varicocele on serum LH and testosterone in the infertile men was not apparent. Varicocele significantlyreduced serum testosterone levels in the testosterone < 12 subgroup but increased in the testosterone ≥ 12 subgroup.Varicocele did not affectserum.

 


Từ khóa


Giãn tĩnh mạch tinh, suy sinh dục, testosterone và LH

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Jarow, J.P (2001). Effects of varicocele on male fertility. Hum Reprod Update, 7(1), 59 - 64.

Tanrikut, C (2011). Varicocele as a risk factor for androgen deficiency and effect of repair. BJU Int, 108(9), 1480 - 1484.

Pasqualotto, F.F (2005). Semen profile, testicular volume, and hormonal levels in infertile patients with varicoceles compared with fertile men with and without varicoceles. Fertility and Sterility, 83(1), 74 - 77.

Damsgaard, J (2016). Varicocele Is Associated with Impaired Semen Quality and Reproductive Hormone Levels: A Study of 7035 Healthy Young Men from Six European Countries. Eur Urol, 70(6), 1019 - 1029.

Luo, D.Y (2011). Effects of varicocele on testosterone, apoptosis and expression of StAR mRNA in rat Leydig cells. Asian J Androl, 13(2), 287 - 291.

Ozturk, M.I (2013). The impact of unilateral experimental rat varicocele model on testicular histopathology, Leydig cell counts, and intratesticular testosterone levels of both testes. Urol J, 10(3), 973 - 980.

Al-Ali, B.M (2010). Clinical parameters and semen analysis in 716 Austrian patients with varicocele. Urology, 75(5), 1069 - 1073.

Abdel-Meguid, T.A (2014). Effects of Varicocele on Serum Testosterone and Changes of Testosterone After Varicocelectomy: A Prospective Controlled Study. Urology, 84(5), 1081 - 1087.

Ishikawa, T. and M. Fujisawa (2005). Effect of age and grade on surgery for patients with varicocele. Urology, 65(4), 768 - 772.

Sirvent, J.J (1990). Leydig cell in idiopathic varicocele. Eur Urol, 17(3), 257 - 261.

Shiraishi, K., H. Takihara, and H. Matsuyama (2010). Elevated scrotal temperature, but not varicocele grade, reflects testicular oxidative stress-mediated apoptosis. World J Urol, 28(3), 359 - 364.