ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN BỘ BA NHẬN THỨC THEO BECK TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC HIỆN GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM

Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Viết Chung, Vũ Sơn Tùng

Tóm tắt


Tại Việt Nam chưa có đề tài nào nghiên cứu về rối loạn bộ ba nhận thức theo Beck trên bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 34 bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018 với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng rối loạn bộ ba nhận thức theo Beck trên bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện giai đoạn trầm cảm. Kết quả thu được cái nhìn tiêu cực về bản thân (88,2%); cái nhìn tiêu cực về tương lai (85,3%); cái nhìn tiêu cực về thế giới xung quanh (8,8%). Cái nhìn tiêu cực bản thân: trầm cảm mức độ nặng (95,5%), 1 - 2 giai đoạn trầm cảm trong quá khứ (92,3%); Cái nhìn tiêu cực về xung quanh: trầm cảm mức độ nặng (9,1%), có trên 2 giai đoạn trầm cảm trong quá khứ (12,5%). Cái nhìn tiêu cực về tương lai: mức độ nặng (86,4%), trên 2 giai đoạn trầm cảm trong quá khứ (87,5%), dưới 4 đợt tái phát bệnh (86,4%). Đa số bệnh nhân có cái nhìn tiêu cực về bản thân và tương lai; Bệnh nhân trầm cảm nặng mức độ rối loạn bộ ba nhận thức cao hơn mức độ vừa.

 

 

 

 

 

 

Summary

CLINICAL FEATURES OF BECK’S COGNITIVE TRIAD DYSFUNCTIONS IN BIPOLAR AFFECTIVE DISODERS, CURRENT DEPRESSIVE EPISODE

In Vietnam, there is no study on Beck’s cognitive triad of dysfunction in patients with bipolar depression. We conducted a study of 34 inpatients treated at the Mental Health Institute from September 2017 to June 2018 with the objective of describing the clinical characteristics of Beck’s cognitive triad of dysfunction in patients with bipolar affective disorder, currently in an episode depression. Results: The following were the prevalence of the three aspects of the triad: negative self-image (88.2%); Negative view of the future (85.3%); Negative view of the surrounding world (8.8%). Negative self-view: severe depression (95.5%), 1 - 2 depressive episodes in the past (92.3%); Negative view of the surroundings: severe depression (9.1%), over 2 episodes of depression in the past (12.5%); Negative view about the future: severe depression (86.4%), over 2 depressive episodes in the past (87.5%), under 4 times of relapse (86.4%). Most patients have negative views about themselves and about the future; Patients with severe depression have more cognitive dysfunction than those with moderate depression.


Từ khóa


Rối loạn trầm cảm lưỡng cực, Rối loạn bộ ba nhận thức theo Beck

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Tổ chức Y tế Thế giới (1992). Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về các rối tâm thần và hành vi. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 99 - 101.

Merikangas KR., Jin R., He J et al (2011). Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. Arch Gen Psychiatry, 68(3), 241 - 251.

Grande I., Berk M., Birmaher B et al (2016). Bipolar disorder. The Lancet, 387(10027), 1561 - 1572.

Bộ môn Tâm thần (2016). Rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Giáo trình bệnh học tâm thần. Trường Đại học Y Hà Nội, 66 - 69.

Jonathan Brown (1998). Depression, The Self. Psychology Press, New York, 1 - 33.

Diflorio A and Jones I (2010). Is sex important? Gender differences in bipolar disorder. Int Rev Psychiatry, 22(5), 437 - 452.

Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Việt, Trần Hữu Bình và cộng sự (2018). Nhận xét một số đặc điểm thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Tạp chí Y học Việt Nam, 463(1), 165 - 169.

Douglas K.M, Gallagher P, Robinson L.J et al (2018). Prevalence of cognitive impairment in major depression and bipolar disorder. Bipolar Disord, 20(3), 260 - 274.

Gerritsen L., Rijpkema M., Oostrom I et al (2012). Amygdala to hippocampal volume ratio is associated with negative memory bias in healthy subjects. Psychol Med, 42(2), 335 - 343.

Lee H., Heller A.S., Van Reekum C.M et al (2012). Amygdala–prefrontal coupling underlies individual differences in emotion regulation. Neuro Image, 62(3), 1575 - 1581.

Sylvia L.G., Montana R.E., Deckersbach T et al (2017). Poor quality of life and functioning in bipolar disorder. Int J Bipolar Disord, 5, 10.

Sanchez-Moreno J., Martinez-Aran A., Tabarés - Seisdedos R et al (2009). Functioning and Disability in Bipolar Disorder: An Extensive Review. Psychother Psychosom, 78(5), 285 - 297.

Shah N, Grover S, and Rao G.P. (2017). Clinical Practice Guidelines for Management of Bipolar Disorder. Indian J Psychiatry, 59(1), S51 - S66.