ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÂM SÀNG VÀ DI TRUYỀN LÊN LIỀU THUỐC ACENOCOUMAROL Ở BỆNH NHÂN THAY VAN TIM CƠ HỌC

Phạm Thị Thùy, Vũ Thị Thơm, Đỗ Thị Lệ Hằng, Phạm Hồng Nhung, Phạm Trung Kiên, Tạ Thành Văn

Tóm tắt


Acenocoumarol là thuốc chống đông kháng vitamin K đường uống được sử dụng khá phổ biến. Thuốc có hiệu quả chống đông cao, giá thành rẻ nhưng giới hạn điều trị hẹp và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như môi trường, di truyền. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng biến liều acenocoumarol phụ thuốc rất lớn vào đa hình gen CYP2C9*3 và VKORC1 - 1639G > A. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định mối liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng và đa hình gen CYP2C9*3, VKORC1 - 1639G > A với liều thuốc  acenocoumarol. Phương pháp: Xác định tỷ lệ kiểu gen CYP2C9*3 và VKORC - 1639G > A bằng phương pháp giải trình tự gen, đánh giá mối liên quan giữa một sô yếu tố lâm sàng và các kiểu gen này với liều thuốc acenocoumarol. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ kiểu gen CYP2C9*1*3 là 5,75%, VKORC1 - 1639AA là 86,2%. Bệnh nhân trên 50 tuổi có liều thuốc chống đông thấp hơn có ý nghĩa so với những bệnh nhân dưới 50 tuổi. Người mang kiểu gen VKORC1 - 1639AA có liều thuốc thấp hơn so với người mang kiểu gen GG và GA với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

 

 

 

 

 

Summary

EFFECT OF CLINICAL AND GENETIC FACTOR ON ACENOCOUMAROL DOSE IN PATIENTS WITH MECHANICAL HEART VALVES

Acenocoumarol is an oral Vitamin K antagonist drug that is widely prescribed. The drug is a highly effective anticoagulant, has a low cost, but it has a narrow therapeutic rangeand is affected by factors such as the environment and genetics. Worldwide studies have shown that acenocoumarol doses are dependent onCYP2C9*3 and VKORC1 - 1639G > A polymorphisms. This study was conducted to determine the relationship between clinical outcomes and polymorphisms of CYP2C9*3, VKORC1-1639G > A with acenocoumarol dose. Methods: Identification of CYP2C9*3, VKORC1 - 1639G > A  genotype rate by sequencing and evaluation of this genotypes in relation with acenocoumarol dose. Results: The CYP2C9*1*3 genotype was found in 5.75% of patients, VKORC1-1639AA was in 86.2% of patients. Patients > 50 years of age requiredsignificantly lower anticoagulant doses than patients < 50 years of age. The VKORC1- 1639AA genotype requiredlower doses than those of the GG and GA genotypes with statistically significant differences.


Từ khóa


Acenocoumarol, đa hình gen CYP2C9*3, VKORC1 - 1639G > A

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Trailokya A., Hiremath J.S., Sawhney J et al (2016). Acenocoumarol: A Review of Anticoagulant Efficacy and Safety. J Assoc Physicians India, 64(2), 88 - 93.

Kalpana S.R., Bharath G., Manjunath C.N et al (2016). Influence of VKORC1 and CYP2C9 Polymorphisms on Daily Acenocoumarol Dose Requirement in South Indian Patients With Mechanical Heart Valves. Clin Appl Thromb.

Buzoianu A.D., Militaru F.C., Vesa S.C et al (2013). The impact of the CYP2C9 and VKORC1 polymorphisms on acenocoumarol dose requirements in a Romanian population. Blood Cells Mol Dis, 50(3), 166 - 170.

Sehgal T., Hira J.K., Ahluwalia J et al (2015). High prevalence of VKORC1*3 (G9041A) genetic polymorphism in north Indians: A study on patients with cardiac disorders on acenocoumarol. Drug Discov Ther, 9(6), 404 - 410.

Rathore S.S, Agarwal S.K., Pande S et al (2011). The impact of VKORC1-1639 G > A polymorphism on the maintenance dose of oral anticoagulants for thromboembolic prophylaxis in North India: A pilot study. Indian J Hum Genet, 17(1), S54 - S57.

Pop T.R., Vesa Ş.C., Trifa A.P et al (2013). An acenocoumarol dose algorithm based on a South-Eastern European population. Eur J Clin Pharmacol, 69(11), 1901 - 1907.

Scott S.A., Khasawneh R., Peter I et al (2010). Combined CYP2C9, VKORC1 and CYP4F2 frequencies among racial and ethnic groups. Pharmacogenomics, 11(6), 781–791.

Li S., Zou Y., Wang X et al (2015). Warfarin Dosage Response Related Pharmacogenetics in Chinese Population. PLOS ONE, 10(1), e0116463.