MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI LO ÂU, TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI KHOA THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2015

Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Tóm tắt


TÓM TẮT

Tình trạng lo âu, trầm cảm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, trong đó có bệnh nhân suy thận mạn. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan tới lo âu, trầm cảm của bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai năm 2015. Thang đo lo âu, trầm cảm HADS được áp dụng để phỏng vấn 342 bệnh nhân suy thận mạn, đang lọc máu chu kỳ. Kết quả cho thấy 40,4% bệnh nhân lo âu, 40,9% bệnh nhân trầm cảm; 27,5% xuất hiện đồng thời lo âu & trầm cảm. Lo âu ở bệnh nhân suy thận mạn liên quan tới giới tính, trình độ học vấn, tình trạng công việc, có bệnh lý khác kèm theo trong khi trầm cảm có liên quan tới giới tính, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế hiện tại (p < 0,05).

 

FACTORS RELATED TO ANXIETY, DEPRESSION IN CHRONIC KIDNEY FAILURE AT HEMODIALYSE DEPARTMENT OF BACHMAI HOSPITAL IN 2015

Anxiety and depression are conditions that influence the quality of life of chronic disease patients such as chronic kidney failure disease. However, information on the anxiety and depression levels in chronic kidney disease patients on regular hemodialys in Vietnam was limited. The aim of this study was to investigate factors causing anxiety and depression in chronic kidney failure patients who were undergoing hemodialysis at the Bachmai Hospital in 2015. Three hundred forty - two (342) chronic kidney disease patients recruited and were interviewed using the HADS scale. Patients’ history was collected from hospital records and interview. The results showed that 40.4% of the patients exhibited anxiety, 40.9% had depression and 27.5% of patients got a combination of anxiety and depression symptoms. Anxiety and depression in chronic kidney disease patients were significantly associated with gender, educational levels, unemployment status, and economic situation. 


Từ khóa


lo âu, trầm cảm, suy thận mạn, lọc máu chu kỳ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


Nguyễn Văn Xang (1999). Suy thận mạn. Bài giảng Bệnh học nội khoa. Nhà xuất bản Y học, 1, 148 - 158.

Zigmond A.S, Snaith R.P (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand, 67(6), 361 - 370.

Bjelland I (2002). The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 52(2), 69 - 77.

Trần Thị Thanh Hương (2014). Mối liên quan giữa lo âu, trầm cảm và một số đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện K năm 2013. Tạp chí Y học thực hành, 925 - 927.

Trần Thị Thanh Hương (2014). Mối liên quan giữa lo âu, trầm cảm và một số đặc điểm nhân khẩu học của bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện K năm 2013. Tạp chí Y học thực hành.

Camila Edith Stachera Stasiak et al (2014). Prevalence of anxiety and depression and its comorbidity in patients with chronic kidney disease on hemodialysis and peritoneal dialysis. J. Bras. Nefrol, 36(3) http:// dx.doi.org/10.5935/0101-2800.20140047.

Wim Loosman, Marcus Rottier (2015). Association of depression and anxiety symptoms with adverse events in Dutch chronic kidney disease patients: a prospective cohort study. BMC Nephrology, 16: 155, DOI: 10.1186/s12882 - 015 - 0149 - 7.

Stavroula Gerogianni., Fotoula Babatsikou (2014). Psychological aspects in chronic renal failure. Health Science Journal, 8(2), 205 - 214.

Daniel Cukor, Jeremy Coplan et al (2008). Course of depression and Anxiety Diagnosis in patients treated with Hemodialysis: a 16 month follow - up. Clin J Am Soc Nephrol, 3, 1752 - 1758, doi: 10.2215/ CJN.01120308.