SỬ DỤNG METHAMPHETAMINE TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Thị Thu Nga, Nguyễn Nguyên Như Trang, Phan Thị Thu Hương

Tóm tắt


TÓM TẮT

Sử dụng methamphetamine thường đi kèm các hành vi tình dục nguy cơ liên quan đến HIV và là một vấn đề y tế công cộng mới nổi trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện năm 2014 trên 319 nam quan hệ tình dục đồng giới tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm mô tả tình hình sử dụng methamphetamine và tìm hiểu các mối liên quan tới sử dụng methamphetamine trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới . Trong tổng số 319 đối tượng nghiên cứu,26,0 % đã từng sử dụng methamphetamine, chủ yếu qua đường hút và hít khói;22,6 % đã từng sử dụng methamphetamine trước hoặc trong khi quan hệ tình dục; 19,7 % người sử dụng methamphetamines trong 3 tháng vừa qua được xếp loại là người sử dụng ở mức nguy cơ cao. Sử dụng methamphetamine có liên quan với nhận thức về sự phổ biến của methamphetamine trong cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới và những nam quan hệ tình dục đồng giới tham gia vào hành vi bán dâm. Chúng tôi khuyến cáo việc triển khai các can thiệp với nhóm sử dụng methamphetamine, đặc biệt là những người sử dụng methamphetamine ở mức độ nguy cơ cao.

 

METHAMPHETAMINE USE AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN HO CHI MINH CITY

Methamphetamine use was found associated with HIV-risky sexual behaviors and is an emerging public health problem among men who have sex with men (MSM) in Vietnam. This cross-sectional study was conducted in Ho Chi Minh City in 2014. A total of 319 MSM subjects were recruited to investigate the pattern of methamphetamine use and correlate with the pattern of methamphetamine use during the last three months. Of the 319 MSM subjects, 26.0% used methamphetamine only through smoking or inhaling, and 22.6% used methamphetamine before or during sex. About 19.7% methamphetamine users during the last three months were classified as high-risk. In multivariate logistic regression, recent methamphetamine use was associated with a perception of the popularity of methamphetamine use between MSM network and men who involved in selling sex behaviors. Our study suggested that methamphetamine use was popular in the MSM population in Ho Chi Minh City. Interventions for methamphetamine use among MSM population in Ho Chi Minh City are needed. 


Từ khóa


methamphetamine, nam quan hệ tình dục đồng giới, nghiên cứu cắt ngang, thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


United Nations Office on Drugs and Crime (2013). World Drug Report 2013.

Beyrer, C (2004). Methamphetamine users in northern Thailand: changing demographics and risks for HIV and STD among treatment-seeking substance abusers.Int J STD AIDS, 15(10), 697 - 704.

Molitor, F (1998). Association of methamphetamine use during sex with risky sexual behaviors and HIV infection among non-injection drug users. West J Med, 168(2), 93 - 97.

Prestage, G (2011). Sex partying among gay men in Sydney, Melbourne and Brisbane, Australia.AIDS Behav, 15(2), 298 - 304.

Michael Martina, S.V., Pravan Suntharasamaid et al (2010). Drug use and the risk of HIV infection amongst injection drug users participating in an HIV vaccine trial in Bangkok, 1999 – 2003. International Journal of Drug Policy, 21, 6.

Thu Vu NT, Maher L, Zablotska I (2015). Amphetamine-Type Stimulants and Hiv Infection among Men Who Have Sex with Men: Implications on Hiv Research and Prevention from a Systematic Review and Meta-Analysis. J Int AIDS Soc, 18(1), 192737.

Xu, J.J (2014). Recreational drug use among Chinese men who have sex with men: a risky combination with unprotected sex for acquiring HIV infection.Biomed Res Int, 725361.

Chariyalertsak, S., Kosachunhanan, N., Saokhieo, P et al (2011). HIV incidence, risk factors, and motivation for biomedical intervention among gay, bisexual men and transgender persons in Northern Thailand. PLoS ONE [Electronic Resource], 6(9), e24295.

Kalichman, S.C. and D. Rompa (1995). Sexual sensation seeking and Sexual Compulsivity Scales: reliability, validity, and predicting HIV risk behavior. J Pers Assess, 65(3), 586 - 601.

Ha, H (2013). Measurement of Stigma in Men Who Have Sex with Men in Hanoi, Vietnam: Assessment of a HomosexualityRelated Stigma Scale. Journal of Sexually Transmitted Diseases, 2013.

Nordahl, T.E., R. Salo, and M. Leamon 2003). Neuropsychological effects of chronic methamphetamine use on neurotrans mitters and cognition: a review.J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 15(3), 317 - 325.

Scott, J.C (2007). Neurocognitive effects of methamphetamine: a critical review and meta-analysis. Neuropsychol Rev, 17(3), 275 - 297.