Quay trở lại chi tiết bài báo 2. Mối liên quan giữa mức độ biểu hiện gen ace2, tmprss2 ở niêm mạc tỵ hầu và mức độ nặng của bệnh COVID-19 Download Download PDF