Quay trở lại chi tiết bài báo 28. Tăng oxalate niệu nguyên phát typ 1 do đột biến gen AGXT: Báo cáo một ca bệnh Download Download PDF