Quay trở lại chi tiết bài báo 3. Đo lường biểu hiện gen như một phương pháp khảo sát khả năng sống của nang noãn trong kỹ thuật trữ lạnh mô buồng trứng Download Download PDF