Quay trở lại chi tiết bài báo 18. Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nén Ích Niệu Khang trên thực nghiệm Download Download PDF