Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Xác định tỷ lệ và yếu tố tiên lượng tái thông vô ích của lấy huyết khối tuần hoàn trước Download Download PDF