[1]
Tuấn, N.V. , Hà, T.T.T. và Yến, N.H. 2023. 12. Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan toả. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 77-86. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1103.