[1]
Tú, Đặng T.C. , Kiên, T.G. , Minh, N.T. và Cường, P.Q. 2023. 36. Chất lượng cuộc sống của phụ nữ đã kết hôn: Nghiên cứu cắt ngang tại tỉnh Long An. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 285-294. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1107.