[1]
Anh, P.T.V., Hang, V.V., Nguyet, N.T.M. , Thu, P.T., Thuy, T.T., Dung, T.V. và Hang, D.T.T. 2022. 10. Subchronic toxicity assessments of silymax complex capsules in wistar rats. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 161, 12E11 (tháng 12 2022), 78-86. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v161i12E11.1108.