[1]
Đạt, N.X. , Hồng, V.T.B. , Hiếu, P.V. , Hà, N.T. , Hưng, L.V. và Dung, Đặng T.N. 2023. 2. Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 8-17. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1149.