[1]
Nhi, T.T.D. và Nhung, P.H. 2023. 4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin . Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 26-32. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1157.