[1]
Linh, L.H.H. , Minh, N.N. và Hồng, T.K. 2023. 38. Vận động thể lực và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023). DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1175.