[1]
Lan, Đặng T.N. , Ngọc, N.D., Quang, L.H. , Tú, L.T. và Vân, Đặng T.H. 2023. 21. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hội chứng DiGeorge ở trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 156-165. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1199.