[1]
Duy, P., Thị Thanh Toàn, Đỗ và Đình Hùng, K. 2023. 2. Kết quả phẫu thuật u màng não góc cầu - tiểu não bằng đường mổ sau xoang xích ma. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 162, 1 (tháng 1 2023), 10-18. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v162i1.1314.