[1]
Hoa, N.T. và Ha, N.M. 2023. 24. Unfertilized oocytes after intracytoplasmic sperm injection and women’s age. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 161, 12E11 (tháng 3 2023), 209-218. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v161i12E11.1324.