[1]
Công, M.T. , Thúy, N.T.D. và Điệp, P.H. 2021. Tổn thương bọng nước xuất huyết ở trẻ bị ban xuất huyết Henoch Schönlein. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 78-84. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.135.