[1]
Hà, T.T., Huy, N.V., Hân, T.N. và Khánh, T.V. 2023. 6. Nghiên cứu mối liên quan giữa kiểu gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm sinh nguyên phát. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 160, 12V1 (tháng 1 2023), 40-45. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1.1392.