[1]
Tuấn, .V.A. , Giang, N.T.H. và Dung, Đặng T.N. 2021. Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 140, 4 (tháng 6 2021), 194-202. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v140i4.149.