[1]
Anh, P.T.V. , Minh, T.C. , Loan, N.T.T. , Ngan, N.T. , Truong, N.V. , Giang, N.K. , Nga, N.T.Q. và Tung, T.T. 2023. 3. The effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG creams on thermal burn in rats. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 166, 5E12 (tháng 5 2023), 20-28. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v166i5E12.1524.