[1]
Bac, N.H. và Long, H. 2021. Association of sexual behaviours and premature ejaculation. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 141, 5 (tháng 9 2021), 53-60. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v141i5.185.