[1]
Hùng, N.D. , Huề, N.D. , Dũng, L.T. và Quang, N.N. 2021. U xơ thể xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo ca lâm sàng và y văn. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 142, 6 (tháng 6 2021), 152-157. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v142i6.200.