[1]
Anh, T.Q., Trang, P.T.T. và Ha, D.V.M. 2021. Health-related quality of life and some associated factors among the elderly living in three communes of Ha Nam province, 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 141, 5 (tháng 9 2021), 81-89. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v141i5.214.