[1]
Công, M.T. , Minh, T.B. , Thảo, P.T. , Oanh, T.T. , Liên, N.T.T. , Đếm, P.V. và Nam, N.T. 2024. 2. Độ nhạy của tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 và ACR 1997 trong chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 176, 3 (tháng 5 2024), 8-15. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v176i3.2275.