[1]
Ha, T.T., Chung, B.V. , Van Anh, P.T. , Ngoc, N.T. và Hang, D.T.T. 2021. Acute and subchronic oral toxicity assessments of BTL tea in experimental animals. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 48-57. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.255.