[1]
Van Anh, P.T., Ha, T.T., Nguyet, T.M. và Hang, D.T.T. 2021. Subchronic oral toxicity of Rabella powder in experimental rats. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 78-85. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.346.