[1]
Nga , N.T.Q. và Van , N.T. 2021. Late surfactant replacement therapy and its efficacy on severe bronchopulmonary dysplasia in National Children Hospital. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 152-157. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.422.