[1]
Van Anh, .P.T. , Dam, N.V. , Dat, N.V. , Ky, P.T. , Thong, N.T. , Ngoan, D.T. và Hien, D.T.T. 2021. Acute and sub-chronic oral toxicities of DA.AMLODEPON HVD hard capsule in experimental animals. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 58-67. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.432.