[1]
Hương, P.T.M. , Anh, N.N. , Xuân, L.T.T. , Thảo, N.T. , Quân, P.T. , Doanh, N.Q. , Hương, L.T. , Phúc, N.X., Thanh, N.N. và Nhung, T.T.K. 2021. Kiến thức bệnh bụi phổi silic của người lao động và một số yếu tố liên quan tại hai Công ty ở Đồng Nai năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 329-340. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.450.