[1]
Duy, K.V. , Quỳnh, N.T. , Thảo, N.T. và Hương, P.M. 2021. Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 425-432. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.457.