[1]
Thăng, C.V. , Hoàn, L.T. và Hương, L.V.T. 2021. Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 387-393. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.480.