[1]
Van Anh, P.T. , Thanh, N.P. , Duong, D.T. , Thuy, N.T. , Mai, D.T.N. , Chi, N.D.L. , Thai, N.Q. , Ba, H.X. , Huong, H.T. , Anh, T.N. , Thanh, D.C. và Phuong Anh, N.T. 2021. Efficacy and safety of Trang Phuc Linh Plus tablets in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 68-77. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.588.