[1]
Anh, T.Q. , Hiệp, L.V. và Hà, N.T. 2022. Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 151, 3 (tháng 3 2022), 200-208. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.612.