[1]
Yen, H.T. , Tung, T.T. và Hien, D.T.T. 2021. The evaluation of acute and subchronic toxicities of An Phu Khang capsules in experimental animals. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 86-95. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.615.