[1]
Hậu, H.T. , Trung, N.V. và Hội, L.T. 2022. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 151, 3 (tháng 3 2022), 122-128. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.620.