[1]
Quỳnh, B.T.N. , Bằng, N.H. , Thu, H.T. , Thảnh, N.V. và Chính, D.Q. 2022. Tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 151, 3 (tháng 3 2022), 9-17. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.641.