[1]
Tinh, N.V. , Ha , N.T.V. , Ha , D.T. , Cong, L.D. , Hoan, V.M. , Nga, P.T.T. , Phuong , D.T.M. và Dien , T.M. 2021. A case report of refractory congenital chylous ascites in infant – surgical treatment with Fibrin glue. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 128-133. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.673.