[1]
Hong, T.T.T. , Xuan, L.T. , Minh, T.Q. , Hang, V.V. , Van Anh, P.T. và Hien, D.T.T. 2021. Sub-chronic oral toxicity study of “Kien Nao Dan” tablets in experimental animal. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 148, 12 (tháng 12 2021), 16-23. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v148i12.774.